Regai vakuru vauye

Regai vakuru vauye

Uyu mukomana Majasi, afudzira mbudzi mumunda mevaridzi

 

Ambokumbira ruregerero vakatomunzwa

Zvino manje munin’ina wake Timmoti

Ndiye azodyisa chibage nemombe mumunda imomo

Nedhonza riye vachikama mukaka

Saka ivo vaTapureta varipano

Mudzimai wavo arikudya gaka

Toita setazvironga

Regai vakuru vauye

Vana venyu ngavadzidze kuita Jana nevamwe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s